กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดหมูแดงยอดนักอ่าน กับการสอนแบบปกติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF