นวัตกรรมระบบเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน : แอปพลิเคชัน NST CCTV Alarm 4 U

Main Article Content

ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ
สุรชาติ โกยดุลย์
ณัฐพิมล ณ นคร

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนด้วยแอปพลิเคชัน NST CCTV Alarm 4 U ศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม “แอปพลิเคชัน NST CCTV Alarm 4 U” ประกอบด้วย 1) Empathize: เข้าใจความต้องการ โดยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี “CANVAS Model” และ “PERSONA” 2) Define: ประชุมกำหนดปัญหาร่วม และ 3) Ideate: โดยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี “Storyboard” ผลการศึกษาพบว่านวัตกรรมนี้เป็นแอปพลิเคชันรายงานเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างรวดเร็ว ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 95.38) ผลกระทบด้านการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน พบผู้เสียชีวิตปีละ 9 ราย ซึ่งลดลงร้อยละ 62.5 ต่อปี และผู้บาดเจ็บเฉลี่ยเดือนละ 40 ราย ซึ่งลดลงร้อยละ 71.43 ต่อเดือน นวัตกรรมนี้สามารถขยายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากกล้อง CCTV เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ไทยเจริญ ศ., โกยดุลย์ ส., และ ณ นคร ณ. ., “นวัตกรรมระบบเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน : แอปพลิเคชัน NST CCTV Alarm 4 U”, ้่j of human, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 1–15, มี.ค. 2022.
บท
บทความวิชาการ

References

ณัฐกานต์ ไวยเนตร และคณะ. (2562). คู่มือการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด สาขา 4; นนทบุรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2554. (2554). ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ. อำเภอ ) ค้นเมื่อ มกราคม 13, 2565, จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTEROPM/DRAWER01/GENERAL/DATA0004/00004317.PDF

ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และคณะ. (2564). การจัดการความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์เช่าด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยทางถนน. Local Administration Journal, 14 (2), 145-58.

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน. (2562). แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564. ค้นเมื่อ มกราคม 13, 2565, จาก http://roadsafety.disaster.go.th/upload/minisite/file_attach/196/5e8f159b2f84c.pdf

Chandan Deuskar. (2015). What does urban mean?. ค้นเมื่อ มกราคม 9, 2565, จาก https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/what-does-urban-mean

Federico Osini, Gregorio Gecchele, Riccardo Rossi, Massimiliano Gastaldi. (2021). A conflict-based approach for real-time road safety analysis: Comparative evaluation with crash-based models. Accident Analysis & Prevention. 161, ค้นเมื่อ มกราคม 9, 2565, จาก https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457521004139?via%3Dihub

SDG Research and Support Programme. (2016). Sustainable Development Goal (SDG) Move/ Goal 11: Sustainable Cities and Communities. ค้นเมื่อ มกราคม 9, 2565, จาก https://www.sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/

Shota Nakashima et al. (2016). Application of Ultrasonic Sensors in Road Surface Condition Distinction Methods. Sensors. 161, ค้นเมื่อ มกราคม 9, 2565, จาก https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5087466/pdf/sensors-16-01678.pdf