รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุข (FART)

Main Article Content

Pantip Pordee

บทคัดย่อ

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ ให้เข้าสู่โลกในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะใน             การคิดวิเคราะห์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและ จำเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างคนให้มีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม โดยต้องจัดการศึกษาเพื่อคนได้รับการพัฒนา           อย่างเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้                 อย่างมีความสุข (FART)ประกอบด้วย  สัมพันธภาพในครอบครัว   (Family relationship)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (Achievement motivation) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (Relationship between students and peers)  คุณภาพการสอนของครู  (Teacher teaching quality) 

Article Details

How to Cite
[1]
P. Pordee, “รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุข (FART)”, ้่j of human, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 78–90, ก.ย. 2021.
บท
บทความวิชาการและบทความวิจัย