Return to Article Details การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาเยอรมันของผู้หญิงไทยที่แต่งงาน และใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ; Study of Learning Strategies for German Speaking Skills of Thai Women Who Are Married and Live in Germany Download Download PDF