https://www.tci-thaijo.org/index.php/art/index
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภูมิปัญญาการสร้างอารมณ์ขันในวรรณกรรมล้อ ประเภทร้อยกรองร่วมสมัยของไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล