กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อบริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF