กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF