Return to Article Details การเปรียบเทียบการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุ โดยวิธีริดจ์รีเกรสชัน ที่มีค่าเบื้องต้น กับวิธีมูนิซไคเบรียริดจ์ รีเกรสชัน Download Download PDF