Return to Article Details การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในช่องปากของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (PARTICIPATORY LEARNING ACTIVITIES MANAGEMENT FOR PROMOTING ORAL HEALTH CARE BEHAVIOR OF HEARING IMPAIRED STUDENTS IN UPPER PRIMARY SCHOOL) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy