Return to Article Details ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์กลวิธีการกำกับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy