Return to Article Details การพัฒนาความรู้ด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษและทัศนคติเชิงบวกต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี Download Download PDF