กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการใช้บริการ และปัจจัยส่วนประสมการตลาดรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการใช้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งวีไอยูของประชากรกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy