กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตตาและท่าทีต่ออัตตาในพุทธศาสนาเถรวาท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF