กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้นําองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF