กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับเจตนาในการประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีของนักศึกาาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy