ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมศิษย์เก่าฯ

2019-02-21

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในววารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความให้กับวารสารในระบบออนไลน์ Thaijo 2.0 หรืออ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ URL https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmcuaa-journal/index  ซึ่งเป็นผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักการบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม จิตวิทยาและการศึกษา เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม