กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเก็บขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในเขตจังหวัดพิจิตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF