กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับการบรรลุธรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF