ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์

  • ไพลิน ปิ่นสำอางค์

Abstract

ปัญหาเกี่ยวกับประโยครายงานสภาวะทางจิตเกิดจากการรวมกันของ 2 ปัจจัย คือ 1) การยอมรับหลักการประกอบกันของประโยค และหลักการแทนที่ถ้อยคำที่บ่งถึงวัตถุเดียวกัน และ 2) ความคิดเรื่องความหมายแบบทฤษฎีการบ่งถึงโดยตรงที่ถือว่าความหมายของถ้อยคำคือวัตถุเฉพาะที่ถ้อยคำบ่งถึง ทัศนะแบบรัสเซลล์พยายามอธิบายความหมายของประโยครายงานสภาวะทางจิต โดยการแยกเนื้อหาทางอรรถศาสตร์ของประโยคออกจากนัยยะเชิงปฏิบัติที่แฝงมาในประโยค และนำแนวคิดเรื่องสื่อกลางในการรับรู้ข้อความมาอธิบายเพิ่มเติม แต่ทัศนะดังกล่าวยังคงมีปัญหา แนวทางหนึ่งในการทำความเข้าใจประโยคประเภทนี้คือ การเข้าใจว่าความหมายของชื่อเฉพาะจะรวมถึงรูปแบบการคิดถึงวัตถุเฉพาะที่ชื่อบ่งถึง และประโยครายงานสภาวะทางจิตแสดงข้อความที่มีลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-07-25
How to Cite
ปิ่นสำอางค์ไ. (2017). ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์. Journal of Letters, 46(1), 135-169. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94165