คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก

  • ศุภวิทย์ ถาวรบุตร

Abstract

พวกเนสโตเรียนคือกลุ่มชาวคริสต์ที่มีถิ่นฐานในตะวันออกกลางและมีบทบาทสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนาในช่วงศตวรรษที่ 4-8 คนกลุ่มนี้ได้มีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับจักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิซาซาเนียน และจักรวรรดิอิสลาม และสามารถสถาปนาคริสตจักรแห่งตะวันออกขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างมหาอานาจเหล่านี้ การศึกษาเกี่ยวกับคริสตจักรแห่งตะวันออกช่วยให้เห็นพัฒนาการด้านอื่น ๆ ของคริสต์ศาสนา ได้แก่ การตีความเทววิทยาที่ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโรมัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นทางการเมืองกับจุดยืนทางศาสนา และที่สาคัญที่สุด การรักษาความเชื่อแบบคริสต์ภายใต้ การปกครองของชนชั้นนาที่ไม่ใช่คริสต์ ความสาเร็จต่าง ๆ นี้ทาให้ชาวคริสต์เนสโตเรียนสามารถเผยแผ่ศาสนาของตนในตะวันออกกลาง จนกลายเป็นช่องทางส่งผ่านภูมิปัญญาทั้งของคริสต์ศาสนาและของชาวกรีกไปสู่โลกอิสลามในภายหลัง บทความจะอธิบายพัฒนาการของผู้คนในคริสตจักรแห่งตะวันออกในเชิงประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจจารีตทางภูมิปัญญาและแนวทางการศึกษาด้านศาสนาของพวกเขา

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-07-25
How to Cite
ถาวรบุตรศ. (2017). คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก. Journal of Letters, 46(1), 27-57. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94161