เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ

  • สมเกียรติ เชวงกิจวณิช

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปลเอกสารธุรกิจภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยว่ามีการใช้เทคนิคอย่างไรเพื่อให้บทแปลมีความเป็นธรรมชาติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น จดหมาย อีเมล สุนทรพจน์
ผลการวิจัยพบเทคนิคการแปลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. การปรับสานวนโดยอิงบริบทหรือสถานการณ์ที่มีการใช้คาดังกล่าว และแปลโดยใช้สานวนที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง (หรือมีรายละเอียด) มากกว่าสานวนในต้นฉบับ
2. การใช้สานวนภาษาไทยที่นิยมใช้ในสถานการณ์เดียวกัน
3. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือรูปแบบการเขียนให้สอดคล้องกับความนิยมในภาษาไทย

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-07-25
How to Cite
เชวงกิจวณิชส. (2017). เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ. Journal of Letters, 46(1), 209-246. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94101