ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ

Abstract

งานวิจัยนี้แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถการพูดและการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทยในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวัดระดับใช้การสัมภาษณ์ตามกรอบของ ACTFL-OPI ผลการวัดระดับของผู้เรียนจานวน 157 คน ทาให้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถอยู่ในระดับกลางเป็นส่วนใหญ่ และก่อนจบการศึกษามีเพียง 40% ที่มีความสามารถในระดับที่เหมาะสมกับอาชีพที่เลือกประกอบ สาหรับผลการวิเคราะห์การใช้รูปภาษาจากคลังข้อมูลทาให้ทราบว่า ผู้เรียนชาวไทยที่เป็นผู้เรียน JFL มีแนวโน้มที่จะใช้ “รูปภาษาที่มุ่งไปยังตนเอง” มาก ซึ่งต่างกับผู้เรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอื่น และต่างกับผู้เรียน JSL ที่จะใช้ “รูปที่แสดงความเกี่ยวพันกับผู้ฟัง” มากกว่า ผลของงานวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและคาดว่าจะสามารถนาผลงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-07-25
How to Cite
เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริก. (2017). ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Journal of Letters, 46(1), 171-207. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94097