ปัญหาการแปลหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย

  • สมจิต จิระนันทิพร ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปรีมา มัลลิกะมาส ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัญหาของผู้เรียนชาวไทยในการแปลหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยแสดงลักษณะของเหตุการณ์ได้หลากหลาย แต่หน่วยสร้างกริยาเรียงที่แสดงเหตุการณ์บางลักษณะเท่านั้นที่น่าจะเป็นปัญหาในการแปลสำหรับผู้เรียน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแบบฝึกหัดแปลและนำมาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพบว่าหน่วยสร้างกริยาเรียงที่แสดงเหตุการณ์ต่อเนื่องกันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นปัญหามากกว่าหน่วยสร้างกริยาเรียงที่แสดงเหตุการณ์แบบอื่น ๆ ซึ่งภาษาอังกฤษมีโครงสร้างที่คำกริยาสองคำปรากฏเรียงต่อกันเพื่อแสดงเหตุการณ์เหล่านี้ใกล้เคียงภาษาไทย สาเหตุของปัญหาน่าจะมาจากลักษณะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของคำกริยา 2 คำในหน่วยสร้างกริยาเรียงในประโยคต้นฉบับและจากการที่ภาษาอังกฤษมีมุมมองที่ต่างจากภาษาไทยในการให้ความสำคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงลักษณะเหตุการณ์แบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากกลไกทางไวยากรณ์ที่ต่างกันในการเล่าถึงลักษณะเหตุการณ์เหล่านั้น ผลจากการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการสอนแปลหน่วยสร้างดังกล่าว โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีการแปลแบบตีความและใช้หลักการของแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเพื่อที่จะพูดเพื่อแก้ปัญหาในการแปลและช่วยให้ผู้เรียนสื่อความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมชาติ

Thai Learners’ Problems in Translating Thai Serial Verb Constructions into English

The aim of the study is to investigate a major problem Thai learners have in translating serial verb constructions into English.  Although Thai serial verb constructions can be used to express various kinds of actions, only some are hypothesized to be relatively more difficult for Thai students to translate. The data was collected from translation exercises and analyzed both quantitatively and qualitatively to identify the most problematic type of serial verb constructions. The study reveals that sequential and simultaneous serializations are more problematic than constructions in which the order of the two verbs expresses the same concepts in both languages. Essentially, the problem arises when the relationship between the two serialized verbs is complicated such that the expressions of actions are represented by different linguistic structures in English and when the two languages, due to their respective syntactic rules, differ in their view as to which actions should be prioritized. These findings can be applied to the teaching of translation involving serializations. To convey the meanings of Thai serial verb constructions appropriately and naturally in English, it is recommended that students draw on the Interpretive Theory and the principles of Thinking for Speaking.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-07-01
How to Cite
จิระนันทิพรส., & มัลลิกะมาสป. (2016). ปัญหาการแปลหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย. Journal of Letters, 45(2), 205-262. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/89401