Chinese Ecological Attitudes in the Modern Era and Foundations of Taoist Philosophy:

A Case Study of the “Biodiversity Conservation in China” Whitepaper

Authors

  • Yao Siqi Guangdong University of Foreign Studies

Keywords:

attitude system, whitepaper discourse, ecological attitude, Taoist philosophy, Biodiversity Conservation

Abstract

This paper analyzed (1) the language representations of attitude resources in the “Biodiversity Conservation in China” whitepaper based on Martin and White’s appraisal theory, and (2) hidden modern Chinese eco-attitudes as reflected in the whitepaper. The findings were that the whitepaper used all three attitude subcategories: (1) judgment, (2) appreciation, and (3) affect, in decreasing order of significance. Judgment and appreciation were highly proportional and positive, while distribution of affect was minimal. Chinese eco-attitudes in the new era, as reflected in the white paper, may be considered from three perspectives: overall outlook, equality and future perspective. Ecological awareness of respecting and protecting nature may be awakened, influenced by the concepts of “heaven and man are united as one” and “Tao operates naturally” as fundamental philosophies in traditional Chinese culture. Promoting harmonious coexistence between humans and nature would boost natural resource protection and sustainable development.

Author Biography

Yao Siqi, Guangdong University of Foreign Studies

Faculty of Asian Languages and Cultures

References

ภาษาไทย

Chatri Saebang ชาตรี แซ่บ้าง. (2000). Seuksa khamphi Taotoe ศึกษาคัมภีร์เต้าเต๋อ [Study the scripture Tao-te Ching]. Sukkhapabjai.

Pakorn Limpanusorn ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์. (2010). Khamphi Tao khong Laotzu คัมภีร์เต๋าของเหลาจื่อ [Tao-te Ching of Lao Tzu]. Sangsanbooks.

ภาษาต่างประเทศ

Cai, S. Q., & Wang, M. 蔡守秋 & 王萌. (2020). “ Rén Yǔ Zì Rán Shì Shēng Mìng Gòng Tóng Tǐ ” Lǐ Niàn De Huán Jìng Fǎ Yùn Hán “人与自然是生命共同体”理念的环境法蕴涵 [The environmental law connotation of the idea that “Man and Nature Is a Community of Life”]. Journal of Jishou University (Social Sciences), 41(4), 30-37 https://skxb.jsu.edu.cn/EN/Y2020/V41/I4/30

Deng, S. Y., & Zhang, X 邓思杨 & 张晓. (2022). Dǎng De Shí Bā Dà Yǐ Lái Xí Jìn Píng Shēng Tài Wén Míng Sī Xiǎng Yán Jiū De Jìn Zhǎn Jí Zhǎn Wàng —— Jī Yú CSSCI Shù Jù Kù (2013—2021) De Wén Xiàn Jì Liáng Fēn Xī 党的十八大以来习近平生态文明思想研究的进展及展望——基于CSSCI数据库(2013—2021)的文献计量分析 [Research on progress and prospect of Xi Jinping’s ecological civilization thought since 18th national congress of the communist party of China——Based on the bibliometric analysis of CSSCI database (2013-2021)]. Shandong Social Sciences, 328(12), 33-38.

Fang, H. M. 房红梅. (2014). Lùn Píng Jià Lǐ Lùn Duì Xì Tǒng Gōng Néng Yǔ Yán Xué De Fā Zhǎn 论评价理论对系统功能语言学的发展 [On the contributions of appraisal theory to systemic functional linguistics]. Modern Foreign Languages, 37(03), 303-311, 437.

Huan, Q. Z 郇庆治. (2022). Xí Jìn Píng Shēng Tài Wén Míng Sī Xiǎng De Lǐ Lùn Yǔ Shí Jiàn Yì Yì 习近平生态文明思想的理论与实践意义 [Theoretical and Practical Significance of Xi Jinping Thought on Ecological Civilization]. Studies on Marxist Theory, 8(03), 15-25.

Li, J. W., & Kang, Y. W. 李金华 & 康亚玮. (2023). Xí Jìn Píng Shēng Tài Wén Míng Sī Xiǎng:Lǐ Lùn Sù Yuán、Hé Xīn Nèi Yùn Jí Shí Dài Jià Zhí 习近平生态文明思想:理论溯源、核心内蕴及时代价值 [Xi Jinping thought on ecological civilization: Theoretical origin, core connotation and value of the times]. Journal for Party and Administrative Cadres, 410(02), 9-16.

Li, M. 李猛. (2018). Gòng Tóng Tǐ、Zhèng Yì Yǔ Zì Rán ——“ Rén Yǔ Zì Rán Shì Shēng Mìng Gòng Tóng Tǐ ” Yǔ “ Rén Lèi Mìng Yùn Gòng Tóng Tǐ ” Shēng Tài Xiàng Dù De Zhé Xué Chǎn Shì 共同体、正义与自然——“人与自然是生命共同体”与“人类命运共同体”生态向度的哲学阐释 [Community, justice and nature: On the philosophical foundation of “Man and Nature Forming a Community of Life” and the ecological dimension of “Community with Shared Future for Mankind”]. Journal of Xiamen University (Arts & Social Sciences), 249(05), 9-15.

Martin, J. R. (2000). Beyond exchange: Appraisal systems in English. In S. Hunston & G. Thompson (Eds.), Evaluation in text: Authorial stance and the construction of discourse (pp. 142, 175). OUP.

Martin, J. R. (2017). The discourse semantics of attitudinal relations: Continuing the study of lexis. Russian Journal of Linguistics, 21(1), 22-47.

Martin, J. R., & Rose, D. (2003). Working with discourse: Meaning beyond the clause. Bloomsbury Publishing.

Martin, J. R., & White, P. R. (2005). The language of evaluation: Appraisal in English. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230511910

Martin, R. D. (2007). The evolution of human reproduction: A primatological perspective. American Journal of Physical Anthropology, 134(S45), 59-84. https://doi.org/10.1002/ajpa.20734

The Information Office of the State Council 国务院新闻办公室. (2021). 《Zhōng Guó De Shēng Wù Duō Yàng Xìng Bǎo Hù》 Bái Pí Shū 《中国的生物多样性保护》白皮书 [Whitepaper “Biodiversity conservation in China”]. Retrieved May 6, 2023, from http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/44691/Document/1714485/1714485.htm

Thomson, E. A., & White, P. R. R. (Ed.). (2008). The news story as rhetoric: Linguistic approaches to the analysis of journalistic discourse. In Communicating conflict: Multilingual case studies of the news media (pp. 1-24). Continuum.

Wang, B. 王弼. (2006). 《Zhū Zǐ Jí Chéng》 Zhī 《Lǎo Zǐ Zhù》 《诸子集成》之《老子注》 [Symposium of the philosophers——the annotation of Tao-te Ching]. Zhonghua Book Company.

Wang, Y. C. 王雨辰. (2022). Xí Jìn Píng Shēng Tài Wén Míng Sī Xiǎng Shì Yù Xià De “ Rén Yǔ Zì Rán Hé Xié Gòng Shēng De Xiàn Dài Huà ” 习近平生态文明思想视域下的“人与自然和谐共生的现代化” [Harmonious coexistence of man and nature from the perspective of XI Jin-ping’s ecological civilization thought]. Seeking Truth, 49(04), 11-20.

Wang, Z. H. 王振华. (2001). Píng Jià Xì Tǒng Jí Qí Yùn Zuò —— Xì Tǒng Gōng Néng Yǔ Yán Xué De Xīn Fā Zhǎn 评价系统及其运作——系统功能语言学的新发展 [APPRAISAL systems and their operation: A new development in the systemic functional linguistics]. Journal of Foreign Languages, 06, 13-20.

White, P. R. R. (2001). An introductory tour through appraisal theory. The Appraisal Website. Retrieved January 22, 2023, from https://www.grammatics.com/appraisal/appraisaloutline/framed/frame.htm

Xiao, Y., & Hu, W. 肖宇 & 胡雯. (2022). Xí Jìn Píng Shēng Tài Wén Míng Sī Xiǎng De Jià Zhí Luó Jí:Yǐ Rén Mín Wéi Zhōng Xīn 习近平生态文明思想的价值逻辑:以人民为中心 [The value logic of Xi Jinping's ecological civilization thought: People-centered]. Journal of Urumqi Vocational University, 31(03), 14-17.

Zhang, Q. H., & Feng, W. H. 张乾元 & 冯红伟. (2020). Xí Jìn Píng Shēng Tài Wén Míng Sī Xiǎng Duì Yōu Xiù Chuán Tǒng Shēng Tài Wén Huà De Chuán Chéng Yǔ Fā Zhǎn 习近平生态文明思想对优秀传统生态文化的传承与发展 [On the inheritance and development of excellent traditional ecological culture in Xi Jinping thought on ecological civilization]. Journal of Northwest Minzu University (Philosophy and Social Sciences), 240(06), 1-6.

Downloads

Published

2023-12-28

How to Cite

ซือฉี เ. . (2023). Chinese Ecological Attitudes in the Modern Era and Foundations of Taoist Philosophy: : A Case Study of the “Biodiversity Conservation in China” Whitepaper. Journal of Letters, 52(2), 146–163. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/270320

Issue

Section

Research Articles