Conceptual Metaphors of “the Chinese Dream” and President Xi Jinping’s Strategy for the Governance of China

Authors

  • Yao Siqi Department of English and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

Keywords:

the Chinese Dream, conceptual metaphor, cognitive linguistics, language history and politics

Abstract

This article examines conceptual metaphors relating to “the Chinese Dream”, a term popularized after 2013 within Chinese socialist thought that describes a set of personal and national ideals in the People's Republic of China and the Communist Party of China. A semantic analysis was made of the linguistic data of this phrase associated with Xi Jinping, General Secretary of the Communist Party of China, President of the People's Republic of China, and Chairman of the Central Military Commission. Conceptual Metaphor Theory (CMT), within the field of cognitive linguistics, as investigated by George Lakoff and Mark Johnson (1980), as well as Zoltán Kövecses (2002; 2005), provided the background framework for this article. Data was obtained from three Chinese-language books: Xi Jinping The Governance of China Volumes 1 & 2 and The Chinese Dream of the Great Rejuvenation of the Chinese Nation. Results revealed four categories of conceptual metaphors: (1) [CHINESE DREAM IS A FAMILY] (2) [CHINESE DREAM IS A JOURNEY] (3) [CHINESE DREAM IS A BUILDING] (4) [CHINESE DREAM IS A WAR], as well as other evidence of universal concepts inspired by political leaders. Most importantly, the family metaphor may reflect the unique ideas or views of President Xi Jinping as Chinese supreme leader. Historical, political and cultural factors help form these conceptual metaphors, which are inspirationally employed by Chinese people at home and overseas to participate in the great rejuvenation of the Chinese nation and to make the Chinese Dream come true as quickly as possible.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย
Rachaneeya Klinnamhom รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม. 2008. “Ubbalak thi Nak Kanmeang Thai Chai: Kan Suksa tam Adtasatparichan lae Wachanapatibatsat” อุปลักษณ์ที่นักการเมืองไทยใช้: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร์ [Metaphors Used by Thai Politicians: A Cognitive Semantic and Pragmatic Study]. Doctoral Dissertation, Chulalongkorn University.

Usa Prutthichaiwiborn อุษา พฤฒิชัยวิบูลย์. 2001. “Kan Suksa Ubbalak Rueang Kanmueang nai Phasa Thai tam neaw Adtasatparichan” การศึกษาอุปลักษณ์เรื่องการเมืองในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน [A Cognitive Approach to Political Metaphor in Thai]. Master thesis, Thammasat University.

Xi, Jinping สีจิ้นผิง. 2016. Xi Jinping Yudtthasat Kan Borihan Prathet สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ [Xi Jinping: The Governance of China]. Bangkok: Matichon Publishing House.

ภาษาต่างประเทศ
Bian, Haoxuan. 2015. ““Zhōng Guó Mèng” De Jià Zhí Jí Qí Shì Jiè Rèn Tóng Yán Jiū”“中国梦”的价值及其世界认同研究 [A Research on the Value and the International Identification of the Chinese Dream]. Doctoral dissertation, Nanjing University of Information Science and Technology.

Cai, Bi. 2014. “Xí Jìn Píng “Zhōng Guó Mèng” Sī Xiǎng Yán Jiū” 习近平“中国梦”思想研究 [The Research of Xi Jinping’s Thought about Chinese Dream]. Master thesis, Henan University.

Cai, Liang. 2014. Xīn Xíng Dà Guó Guān Xì De Nèi Zài Wén Huà Luó Jí Jí Duì “ Zhōng Guó Mèng ” De Sān Chóng Yì Hán 新型大国关系的内在文化逻辑及对“中国梦”的三重意涵 [The Cultural Logic of New Model of Major Power Relationship and Its Implication for the Chinese Dream]. Global Review 2(01): 55-67.

Callahan, W. A. 2015. History, Tradition and the China Dream: socialist modernization in the World of Great Harmony. Journal of Contemporary China 24(96): 983-1001.

CASS Institute of Linguistics Dictionary 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 2016. Xiàn Dài Hàn Yǔ Cí Diǎn 现代汉语词典 [The Contemporary of Chinese Dictionary] (7th ed.). Beijing: The commercial press.

Cheng, M., & Zhang, X. 2013. Dāng Qián “Zhōng Guó Mèng” Yán Jiū Píng Shù当前“中国梦”研究评述 [The Current Research Review of “Chinese Dream”]. Studies on the Socialism with Chinese Characteristics 34(2): 58-65.

Dai, Xuemei. 2016. Zhōng Guó Mèng Shì Yù Zhōng De “ Yī Dài Yī Lù ” Jiàn Shè Yǔ Huá Qiáo Huá Rén De Hǎi Wài Fā Zhǎn 中国梦视域中的“一带一路”建设与华侨华人的海外发展 [The Construction of “One Belt One Road” and the Development of Overseas Chinese: A “Chinese Dream” Perception]. Studies on Mao Zedong and Deng Xiaoping Theories 23(12): 74-78.

Du, D., & Ma, Y. 2015. “Yī Dài Yī Lù”: Zhōng Huá Mín Zú Fù Xīng De Dì Yuán Dà Zhàn Lüè “一带一路”: 中华民族复兴的地缘大战略 [One Belt and One Road: The Grand Geo-strategy of China's Rise]. Geographical Research 34(6): 1005-1014.

Du, Yonghong. 2018. Zhōng Měi Xīn Xíng Dà Guó Guān Xì ,“ Yī Dài Yī Lù ” Jiàn Shè Yǔ Shì Jiè Jīng Mào Gé Jú Fā Zhǎn 中美新型大国关系,“一带一路”建设与世界经贸格局发展 [Research on Building a New Model of Major-Country Relationship between China and the United States, the Development of the World Economic and Trade Pattern under the Background of the Belt and Road Initiative]. China Business And Market 32(4): 85-93.
Evans, V., & Green, M. 2006. Cognitive Linguistics An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Geng, Qiang. 2012. Lùn Yīng Yì Zhōng Guó Wén Xué De Duì Wài Chuán Bō Yǔ Jiē Shòu 论英译中国文学的对外传播与接受 [A Study of Transmission and Reception of Chinese Literature’s English Translation]. Journal of Tianjin Foreign Studies University 19(5): 50.

Guo, Chao. 2011. “Conceptual Metaphors in Chinese and American Political Speeches: A Contrastive Study from the Perspective of CMA.” Master thesis, Shanghai International Studies University.

Guo, Shuyong. 2014. Zhōng Guó Mèng, Shì Jiè Mèng Yǔ Xīn Guó Jì Zhǔ Yì —— Guān Yú Zhōng Guó Mèng De Jǐ Gè Lǐ Lùn Wèn Tí De Tàn Tǎo 中国梦, 世界梦与新国际主义——关于中国梦的几个理论问题的探讨 [The Dream of China, the Dream of World and the New Internationalism]. International Review 34(3): 1-16.

Han, Bing. 2017. “Liǎng Àn Yī Jiā Qīn” Lǐ Niàn De Lǐ Lùn Nèi Yùn Yǔ Xiàn Shí Yì Yì “两岸一家亲” 理念的理论内蕴与现实意义 [The Theoretical Implication and Practical Significance of the Concept of “People on Both Sides of the Taiwan Straits Are All of One Family”]. Reunification Forum 29(6): 18-20.

He, Mengyi. 2014. Zhèng Zhì Yǐn Yù Zhōng De Yì Shí Xíng Tài 政治隐喻中的意识形态 [Ideology in Political Metaphor]. Contemporary Forerign Languages Studies 404(9): 17-23.

Hu, A., & Hu, L. 2013. “Zhōng Guó Mèng” Sī Xiǎng Zhōng De Lì Shǐ Sī Wéi Fāng Fǎ“中国梦”思想中的历史思维方法 [China Dream: It Belongs to Every One of the Chinese Nation]. Journal of Tsinghua University (Philosophy and Social Sciences) 28(4): 160.

Hu, J., & Li, H. 2013. Cóng Pī Píng Yǐn Yù Fēn Xī Shì Jiǎo Qiǎn Xī Zhèng Zhì Yǎn Jiǎng Zhōng De Gài Niàn Yǐn Yù —— Yǐ Ào Bā Mǎ Xiào Yuán Yǎn Jiǎng Wéi Lì 从批评隐喻分析视角浅析政治演讲中的概念隐喻——以奥巴马校园演讲为例 [A Critical Metaphorical Analysis of Conceptual Metaphors in Political Speech -- Taking Obama's Campus Speech as an Example]. Journal of Northeast Agricultural University (Social Science Edition) 11(6): 43-48.

Jiang, C., & Lun, Z. 2013. Lùn “Zhōng Guó Mèng” De Jǐ Gè Jī Běn Wèn Tí 论“中国梦”的几个基本问题 [Discussion on a Few Basic Questions on “Chinese Dream”]. Journal of Hubei University of Economics 11(3): 5-11.

Jin, Yuanpu. 2013. “Zhōng Guó Mèng” De Wén Huà Yuán Liú Yǔ Shí Dài Nèi Hán “中国梦” 的文化源流与时代内涵 [The Cultural Origin and Connotations of the “Chinese Dream”]. Frontiers 2(4): 48-57.

Kövecses, Zoltan. 2002. Metaphor: A Practical Introduction. USA: Oxford University Press.

Kövecses, Zoltan. 2005. Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge & New York: Cambridge University Press.

Lakoff, G. 1991. Metaphor and War: The Metaphor System used to Justify War in the Gulf. Peace Research 23(2/3): 25-32.

Lakoff, G. 1997. Moral Politics: What Conservatives Know that Liberals Don’t. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G. 2002. Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G. 2003. Metaphor and War, Again. UC Berkeley. https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/ content/qt32b962zb/qt32b962zb.pdf, accessed August 31, 2017.

Lakoff, G. 2008. The Political Mind: Why You Can't Understand 21st-century Politics with an 18th-century Brain. New York: Viking Penguin.
Lakoff, G., & Johnson, M. 1980. Metaphors We Live by. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. 2003. Metaphors We Live by. Chicago: University of Chicago Press.

Li, Jing. 2008. “A Contrastive Study of Conceptual Metaphors in Chinese and American Political Discourse.” Master thesis, Guangdong University of Foreign Studies.

Li, Junru. 2013. Zhōng Guó Mèng De Yì Yì, Nèi Hán Jí Biàn Zhèng Luó Jí 中国梦的意义、内涵及辩证逻辑 [Meaning, Connotation and Dialectical Logic of Chinese Dream]. Studies on Mao Zedong and Deng Xiaoping Theories 19(7): 14-17.

Li, Y., & Zhan, Q. 2013. Zhōng Guó Zhèng Zhì Huà Yǔ De Gài Niàn Yǐn Yù Fēn Xī 中国政治话语的概念隐喻分析 [The Conceptual Metaphor Analysis of Chinese Political Discourse]. Jianghuai Tibune 261(5): 85-89.

Li, Yuwang. 2013. Duì “Zhōng Guó Mèng” De Jǐ Diǎn Jiě Xī 对“中国梦”的几点解析 [An Analysis of the "Chinese Dream”]. Social Sciences Review 28(4): 1-3.

Li, Zhen. 2017. Xí Jìn Píng Gòu Jiàn Zhōng Měi Xīn Xíng Dà Guó Guān Xì De Sī Kǎo Yǔ Shí Jiàn 习近平构建中美新型大国关系的思考与实践 [The Thinking and Practice of Xi Jinping's Construction of a New-type Power Relationship between China and United States]. Mao Zedong Research 4(2): 21-26.

Liang, Liping. 2013. Bǎi Nián Cāng Sāng “Zhōng Guó Mèng” 百年沧桑“中国梦”[The “Chinese Dream” of a Century of Vicissitudes]. LiLun cankao 3(2): 7-10.

Liu, Hong. 2017. Tái Wān “Guó Jiā Rèn Tóng” Wèn Tí Gài Lùn 台湾“国家认同”问题概论 [On Issues Relating to Taiwan's National Identity]. Beijing: Jiuzhou Press.

Liu, Y., & Cai, Z. 2013. Jī Yú Shè Huì Yǔ Yán Xué Shì Yù Kàn Yǔ Yán Mó Yīn “Zhōng Guó Mèng” 基于社会语言学视阈看语言模因“中国梦”[A Study of “Chinese Dream” Based on the Perspective of Sociolinguistics]. Hunan Social Sciences 25(6): 247-249.

Lou, Weihong. 2016. Jī Yú Yǔ Liào Kù De Zhōng Měi Zhèng Zhì Huà Yǔ Gài Niàn Yǐn Yù Bǐ Jiào —— Yǐ “Nán Hǎi Zhēng Duān” Wèi Lì 基于语料库的中美政治话语概念隐喻比较——以“南海争端”为例 [A Corpus-based Contrastive Study on the Conceptual Metaphors in Chinese and American Political Discourse: Taking “South China Sea Dispute” as an Example]. Journal of Ningbo Institute of Education 18(5): 68-72.

Ma, T., & Sang, Y. 2018. Liǎng Àn Guān Xì De Qīng Xī Yǔ Mó Hù —— Jī Yú “ Liǎng Àn Yī Jiā Qīn ” Yǐn Yù De Kǎo Chá 两岸关系的清晰与模糊——基于“两岸一家亲”隐喻的考察 [Distinctness and Vagueness of Cross-Strait Relations: A Study Based on the Metaphor that “the Two Sides of the Taiwan Strait are One Family”]. Journal of Xiamen University (Arts and Social Sciences) 93(1): 86-93.

Meng, D., & Wang, Z. 2013. Zhōng Guó Mèng De Nèi Hán, Jié Gòu Yǔ Lù Jìng Yōu Huà 中国梦的内涵、结构与路径优化 [The Connotation, Structure and Path Optimization of Chinese Dream]. Chongqing Social Sciences 222(5): 12-23.

Pan, Xianghui. 2018. “Zǔ Guó Mǔ Qīn”: Yī Zhǒng Zhèng Zhì Yǐn Yù De Chuán Bō Jí Sù Yuán “祖国母亲”: 一种政治隐喻的传播及溯源 [“Motherland Mother": the Dissemination and Traceability of a Kind of Political Metaphor]. The Journal of Humanities 62(1): 92-102.

Party Literature Research Center of the CPC Central Committee. 2013. Xí Jìn Píng Guān Yú Shí Xiàn Zhōng Huá Mín Zú Wěi Dà Fù Xīng De Zhōng Guó Mèng Lùn Shù Zhāi Biān 习近平关于实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编 [The Chinese Dream of The Great Rejuvenation of The Chinese Nation]. Beijing: Central Party Literature Press.

Peng, Chengrui. 2013. Yǐ Zhōng Měi Xīn Xíng Dà Guó Guān Xì Zhù Lì Shí Xiàn Zhōng Guó Mèng — Zhōng Měi Xīn Xíng Dà Guó Guān Xì Yán Jiū Zōng Shù 以中美新型大国关系助力实现中国梦—中美新型大国关系研究综述 [A Review of Studies on the New Model of Major-Country Relations Between China and the United States to Help Realize the Chinese Dream]. Theory Research 55(26): 33-34.

Qi, P., & Wang, F. 2018. Shì Lùn Zhōng Gòng Shí Jiǔ Dà Bào Gào Shè Tái Lùn Shù De Lì Shǐ Jī Diàn Hé Xiàn Shí Yì Yì 试论中共十九大报告涉台论述的历史积淀和现实意义 [On the Historical Legacy and Practical Significance of the Statements Concerning Taiwan-related Issues in the 19th CPC National Congress Report]. Taiwan Studies 36(1): 1-12.

Qin, Jihong. 2013. Lùn “Zhōng Guó Mèng” Yǔ Dà Xué Shēng Sī Xiǎng Zhèng Zhì Jiào Yù 论“中国梦”与大学生思想政治教育 [The “Chinese Dream” and Ideological and Political Education of College Students]. Guangxi Social Sciences. 216(6): 183-185.

Shao, B., & Hui, Z. 2014. Xī Fāng Méi Tǐ Shì Yě Lǐ De “Zhōng Guó Mèng” —— Yī Xiàng Jī Yú Yǔ Liào Kù De Pī Píng Huà Yǔ Fēn Xī 西方媒体视野里的“中国梦”——一 项基于语料库的批评话语分析 [The "Chinese Dream" in the Perspective of Western Media —— a Corpus-based Critical Discourse Analysis]. Foreign Languages Research 148(6): 28-33.

Shen, Lijun. 2015. Cóng Gài Niàn Yǐn Yù Lǐ Lùn Shì Jiǎo Jiě Xī “Zhōng Guó Mèng” De Chuán Bō Cè Lüè 从概念隐喻理论视角解析“中国梦”的传播策略 [An Analysis of the Communication Strategy of Chinese Dream from the Perspective of Conceptual Metaphor Theory]. Journal of Zhoukou Nornal University 32(4): 53-56.

Shi, Weilei. 2013. Dāng Qián “Zhōng Guó Mèng” De Yán Jiū Zōng Shù 当前“中国梦”的研究综述 [The Current Research Review of “Chinese Dream”]. Socialism Studies 210(4): 12-22.

Shi, Zhongquan. 2013. Shí Bā Dà Fā Zhǎn Le De Zhōng Guó Tè Sè Shè Huì Zhǔ Yì Yǔ “Zhōng Guó Mèng” 十八大发展了的中国特色社会主义与“中国梦”[The Development of Socialism with Chinese Characteristics based on 18th National Congress CCP and the “Chinese Dream”]. Studies on Socialism with Chinese Characteristics 34(3): 5-11.

Sun, L., & Huang, L. 2013. Zhōng Guó Mèng Yán Jiū Shù Píng 中国梦研究述评 [A Review on Chinese Dream Research]. Contemporary World and Socialism 34(4): 191-196.

Wang, Jianmin. 2013. Tái Wān Mèng Yǔ Zhōng Guó Mèng Bù Kě Gē Liè 台湾梦与中国梦不可割裂 [Taiwan Dream and Chinese Dream Cannot be Separated]. Relations Across Taiwan Straits 17(6): 19-20.

Wang, Qiangan. 2013. “Zhōng Guó Mèng” Yī Cí De Yóu Lái“中国梦”一词的由来 [The Origin of the Words “Chinese Dream”]. China History Studies 20(6): 110-116.

Wang, S., & Wen, J. 2013. Zhōng Guó Mèng De Yóu Lái, Yì Yì Yǔ Shí Jiàn Lù Jìng 中国梦的由来, 意义与实践路径 [The Origin, Significance and Practical Path of Chinese Dream]. China Higher Education 49(10): 12-15.

Wang, W., & Huang, Y. 2012. Cóng Gài Niàn Yǐn Yù Kàn Zhèng Fǔ De Yì Shí Xíng Tài Yǔ Zhí Zhèng Lǐ Niàn 从概念隐喻看政府的意识形态与执政理念 [Government’s Ideology and Governing Concept: from the Perspective of Conceptual Metaphor]. Journal of Southwest Jiaotong University (Social Sciences) 13(3): 40-45.

Wang, Yiwei. 2014. “Zhōng Guó Mèng” Yě Shì Shè Huì Zhǔ Yì Mèng“中国梦”也是社会主义梦 [“Chinese Dream”—Socialist Dream]. Journal of Xinjiang Normal University (Edition of Philosophy and Social Sciences) 35(2): 54-58.

Wang, Yiwei. 2018. Lùn Xí Jìn Píng Yī Dài Yī Lù Sī Xiǎng 论习近平一带一路思想 [On Xi Jinping's “One Belt One Road” Thought]. Academics 33(4): 26-34.

Wu, H., & Du, Y. 2013. Guó Jì Bǐ Jiào Shì Yě Xià De Měi Guó Mèng, Ōu Zhōu Mèng Hé Zhōng Guó Mèng 国际比较视野下的美国梦, 欧洲梦和中国梦 [The American Dream, the European Dream and the Chinese Dream from the Perspective of International Comparison]. Ideological and Theoretical Education 28(11): 11-16.

Wu, Qiong. 2014. Zhōng Guó Mèng Chuán Bō De Huà Yǔ Cè Lüè Tàn Xī 中国梦传播的话语策略探析 [An Analysis on the Discourse Strategy of the Publicity of China Dream]. Journal of Beijing Jiaotong University (Social Sciences Edition) 13(2): 111-115.

Xi, Jinping. 2013. Shí Xiàn Zhōng Guó Mèng Bì Xū Zǒu Zhōng Guó Dào Lù 实现中国梦必须走中国道路 [To realize the Chinese Dream, we must follow a Chinese path]. Party Building 24(4): 4-5.

Xi, Jinping. 2014. Xí Jìn Píng Tán Zhì Guó Lǐ Zhèng Dì Yī Juàn (Zhōng Wén Bǎn) 习近平谈治国理政第一卷 (中文版) [Xi Jinping The Governance of China Volume 1 (Chinese Edition)]. Beijing: Foreign Languages Press.

Xiao, Guiqing. 2013. Shí Xiàn Zhōng Guó Mèng De Gēn Běn Tú Jìng, Jīng Shén Zhī Chēng, Lì Liàng Zhī Yuán 实现中国梦的根本途径, 精神支撑, 力量之源 [The Fundamental Way to Realize the Chinese Dream, the Spiritual Support, the Source of Power]. Ideological and Theoretical Education 28(11): 4-10.

Xin, Ming. 2013. “Zhōng Guó Mèng”: Nèi Hán • Lù Jìng • Bǎo Zhàng “中国梦”: 内涵• 路径• 保障 [“Chinese Dream": Connotation, Path and Guarantee]. Forum for Advancement 53(3): 26-27.

Xu, Fengzhen. 2017. “Zhōng Guó Mèng” Sī Xiǎng Zhōng De Lì Shǐ Sī Wéi Fāng Fǎ“中国梦”思想中的历史思维方法 [The Historical Thinking Method in the Thought of "Chinese Dream”]. Journal of HIT (Social Sciences Edition) 19(5): 1-4.

Xu, Xu. 2013. “Zhōng Guó Mèng” Bèi Jǐng Xià Dāng Dài Qīng Nián Dà Xué Shēng Lǐ Xiǎng Xìn Yǎng Péi Yù Lù Jìng Tàn Xī“中国梦”背景下当代青年大学生理想信仰培育路径探析 [The Cultivation Path of the Ideal Faith of Young College Students under the Background of "Chinese Dream”]. The Party Building and Ideological Education in Schools 460(7): 15-16.

Yang, J., & Li, S. 2017. Shì Lùn Xí Jìn Píng “Liǎng Àn Yī Jiā Qīn” Xīn Lǐ Niàn 试论习近平“两岸一家亲”新理念 [On Xi Jinping's New Idea of “the Two Sides of the Taiwan Strait are One Family”]. Leading Journal of Ideological & Theoretical Education 24(11): 31-36.

Yang, Qinhua. 2018. Níng Jù Qǐ Liǎng Àn Tóng Bāo Xié Shǒu Gòng Zhù Zhōng Guó Mèng De Páng Bó Lì Liàng 凝聚起两岸同胞携手共筑中国梦的磅礴力量 [To Unite our Compatriots on Both Sides to Build the Majestic Power of Chinese Dream]. Relations Across Taiwan Straits 22(3): 18-21.

Yang, Quanhong. 2013. “Zhōng Guó Mèng” Yīng Yì Biàn Xī“中国梦”英译辨析 [An Analysis of the English Translation of the "Chinese dream”]. Chinese Translators Journal 34(5): 90-93.

Yue, Daiyun. 2007. Měi Guó Mèng • Ōu Zhōu Mèng • Zhōng Guó Mèng 美国梦•欧洲梦•中国梦 [Probing the Great Changes for People at the Turning of the Century]. Journal of Social Sciences. 28(9): 159-165.

Zhang, He. 2017. Rèn Zhī Yǐn Yù Shì Jiǎo Xià “Zhōng Guó Mèng” Hé “Měi Guó Mèng” Huà Yǔ Bǐ Jiào 认知隐喻视角下“中国梦”和“美国梦”话语比较 [A Comparative Analysis of “Chinese Dream” and “American Dream” Discourse from the Perspective of Cognitive Metaphor]. Journal of Anqing Normal University (Social Science Edition) 35(2): 66-70.

Zhang, Lei. 2017. Zhōng Guó Mèng Yǔ Shì Jiè Mèng Guān Xì Yán Jiū Zōng Shù 中国梦与世界梦关系研究综述 [A Review of the Relationship between the Chinese Dream and the World Dream]. Survey of Education 6(19): 133-136.

Zhang, Ming. 2013. “Zhōng Guó Mèng” De Tè Zhēng, Jià Zhí Dǎo Xiàng Yǔ Shí Xiàn Lù Jìng“中国梦”的特征、价值导向与实现路径 [Feature, Value and Approach of “Chinese Dream”]. Journal of Xinjiang Normal University (Edition of Philosophy and Social Sciences) 34(4): 16-22.

Zhang, Qingbing. 2008. “Hàn Yǔ Zhèng Zhì Huà Yǔ Zhōng De Gài Niàn Yǐn Yù Yán Jiū” 汉语政治话语中的概念隐喻研究 [A Study of Conceptual Metaphors in Chinese Political Discourse]. Doctoral Dissertation, Shanghai Jiao Tong University.

Zhou, X., & Bian, H. 2013. “Měi Guó Mèng” De Tè Sè Jí Qí Duì “Zhōng Guó Mèng” De Qǐ Shì“美国梦”的特色及其对“中国梦”的启示 [The Characteristics of the American Dream and its Implications for the Chinese Dream]. Probe 30(2): 15-19.

Published

2019-06-29

How to Cite

Siqi, Y. (2019). Conceptual Metaphors of “the Chinese Dream” and President Xi Jinping’s Strategy for the Governance of China. Journal of Letters, 48(1), 1–40. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/199599