กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF