กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตำรายาโบราณในไทย Download Download PDF