https://www.tci-thaijo.org/index.php/art/index
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ส่งผลต่อการแปลเป็นภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาของการแปลทางวิชาการ Download Download PDF