กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์ของการใช้ระบบแพทย์ทางไกลควบคู่กับการดูแลปกติเปรียบเทียบกับการดูแลแบบปกติในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง: การทดลองสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy