กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตตก เมื่อเปลี่ยนท่าทาง ในผู้สูงอายุที่มารับบริการ ที่คลินิกตรวจโรคเวชศาสตร์ศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy