ศาสตร์ของพระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Main Article Content

เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Abstract

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน และการเข้าถึงข้อมูล E-Book       


          คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้จัดทำหนังสือเพื่อรวบรวม เรียบเรียงและถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัฐกาลที่ 9 รวมถึงกฎหมายที่สนับสนุนโครงการ โดยได้จัดทำจำนวนทั้งหมด 20,000 เล่ม มอบให้ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เข้าถึงข้อมูลทาง Google ฐานข้อมูล https://sites.google.com/view/ebookkingmvc เพื่อเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Review

References

คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2560). ศาสตร์ของพระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)