บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ                                           มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร์                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ มณีธร                                  มหาวิทยาลัยบูรพา         

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก                                     มหาวิทยาลัยพะเยา      

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล                                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ                               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช                            มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์                                   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

อาจารย์ ดร.สุรางคนา มัณยานนท์                                      มหาวิทยาลัยราชธานี

อาจารย์ ดร.วรรณกร ศรีรอด                                               มหาวิทยาลัยราชธานี