กำหนดการตีพิมพ์

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธนบุรี 

มีกำหนดออก ราย 4 เดือน (จำนวน 3 ฉบับ/ปี)

 

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

 

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

 

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

 

ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  จัดพิมพ์ บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น กรณีบทความบางส่วนเคยเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผู้เขียนต้องแสดงให้เห็นว่าบทความที่ส่งมาได้มีส่วนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องระบุในบทความว่าได้เผยแพร่บางส่วนของบทความดังกล่าวไปแล้วที่ใดและเมื่อไรมาแล้ว

 

กระบวนการพิจารณาบทความ (Review Process)

บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยสาระบทความและแนวการเขียนจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร  การพิจารณาบทความโดยการประเมินแบบ Double Blind Review ผลงานต้นฉบับจะได้รับการพิจารณาเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ โดยอาจจะตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และในกรณีผลงานต้นฉบับผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน เป็นผู้ประเมินคุณภาพบทความ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Double Blinded Review) ทั้งนี้หาก ผู้ประเมินบทความมีข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนปรับปรุงเพิ่มเติมหรือแก้ไขบทความ ผู้เขียนบทความจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการประเมิน

 

นโยบายการตีพิมพ์

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University เป็นวารสารแบบ Open Access ซึ่งทำให้ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่สู่ธารณชนอย่างกว้างขวาง ผู้เขียนบทความได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในกรณีที่ผลงานได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น (ในกระบวนการที่ 1 และกระบวนการที่ 2) ผู้เขียนจะต้องโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตีพิมพ์จำนวน 3,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม77/2  ชื่อบัญชี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่บัญชี 191-0-50013-5 กระบวนการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อตอบรับการตีพิมพ์โดยกองบรณาธิการประกอบด้วย

กระบวนการที่ 1.

กลั่นกรองเบื้องต้นในประเด็นรูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตของเนื้อหา และความสมบูรณ์ของบทความ เอกสารประกอบการส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่

กระบวนการที่ 2.

กลั่นกรองต้นฉบับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ ในประเด็นความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของบทความแต่ละประเภท รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบ

หากบทความผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับเผยแพร่บทความในระยะเวลา 3 เดือน (เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่วันที่ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่)