1.
พีรยานันท์ ส, ภัทรนรากุล ผด. การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย. J. Multidiscip. Soc. Sci. [Internet]. 2016 Dec. 20 [cited 2024 May 26];12(3):19-37. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186423