พีรยานันท์ สุชรินทร์, and ภัทรนรากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์. “การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย”. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 12, no. 3 (December 20, 2016): 19–37. Accessed May 20, 2024. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186423.