พีรยานันท์ ส., and ภัทรนรากุล ผ. ด. “การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย”. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, vol. 12, no. 3, Dec. 2016, pp. 19-37, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186423.