[1]
พีรยานันท์ ส. and ภัทรนรากุล ผ. ด., “การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย”, J. Multidiscip. Soc. Sci., vol. 12, no. 3, pp. 19–37, Dec. 2016.