พีรยานันท์ ส. and ภัทรนรากุล ผ. ด. (2016) “การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย”, Journal of Multidisciplinary in Social Sciences. Bangkok, Thailand, 12(3), pp. 19–37. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186423 (Accessed: 26 May 2024).