พีรยานันท์ สุชรินทร์, and ภัทรนรากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์. 2016. “การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย”. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 12 (3). Bangkok, Thailand:19-37. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186423.