พีรยานันท์ ส.; ภัทรนรากุล ผ. ด. การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 3, p. 19–37, 2016. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186423. Acesso em: 26 may. 2024.