พีรยานันท์ ส., & ภัทรนรากุล ผ. ด. (2016). การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(3), 19–37. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186423