(1)
พีรยานันท์ ส.; ภัทรนรากุล ผ. ด. การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย. J. Multidiscip. Soc. Sci. 2016, 12, 19-37.