[1]
พีรยานันท์ ส. and ภัทรนรากุล ผ.ด. 2016. การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences. 12, 3 (Dec. 2016), 19–37.