1.
จันทร์เจริญข, สินจินดาวงศ์ส. A Teacher Preparation Management System of Education Faculty Roi Et Rajabhat University. J Roi Et [Internet]. 2019Aug.30 [cited 2020Aug.11];13(2):179-88. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/190327