1.
ลาปีอีอ, ธรรมสุวรรณภ. Management Process of Khuanru Civic Council, Rattaphum District, Songkhla Province Based on Democratic Community. J Roi Et [Internet]. 2019Apr.29 [cited 2020Jul.15];13(1):111-20. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/185999