1.
แก้วมณีชัยศ, เพ็งสวัสดิ์ว. Effective Time Management of School Directors: Causal Factors. J Roi Et [Internet]. 2019Aug.30 [cited 2020Aug.14];13(2):215-26. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/183862