1.
ประชามิ่ง ส, พิมขาลี ณ, อุดมสันต์ น. The Language Used To Communicate Via Chat Application Line. J Roi Et [Internet]. 2017 Dec. 31 [cited 2024 May 20];11(2):80-9. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/176343