1.
เพ็ญศักดิ์ณุสรณ์ พ, สินจินดาวงศ์ ส. THE GUIDELINES FOR INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT OF BUDDHISM SUNDAY SCHOOL. J Roi Et [Internet]. 2018 Dec. 1 [cited 2024 May 20];12(2):219-27. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/165308