1.
พรทวีกุลส, วงศ์คำจันทร์จ, พันทวีธ, ชมพูพาทย์ค. Learning Styles of Roi Et Rajabhat University Students. J Roi Et [Internet]. 2018Jun.1 [cited 2020Jun.4];12(1):207-15. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/164920