1.
พินิจส, สุขวัฒนาสินิทธิ์ก. The Effectiveness of Managerial Accounting Information Affecting Profitability of Business. J Roi Et [Internet]. 2018Jun.1 [cited 2020Sep.20];12(1):33-4. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/164786